INFORMACIÓ PER AL COMERCIANT

QUÈ SÓN ELS BONS COMERÇ VLC

La campanya BONS COMERÇ VLC és una iniciativa de l’Ajuntament de València, duta a terme a partir d’un conveni firmat amb la Cambra de Comerç de València, amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica, molt especialment del comerç en la ciutat de València, paralitzada de manera important per la crisi sanitària produïda per la pandèmia del covid-19.

En la campanya podran participar els comerços de la ciutat de València que complisquen els requisits establits i s’hi adherisquen correctament a través d’este web. D’altra banda, podrà adquirir el bo qualsevol persona que ho desitge i l’utilitzarà per a l’adquisició de béns i/o servicis en estos comerços.

REQUISITS D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA BO COMERÇ VLC
Es podran adherir els comerços oberts al públic situats en la ciutat de València que estiguen donats d’alta en els IAE següents:

   • Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentaris dut a terme en establiments permanents. Excepte el grup 655 (Comerç de combustibles, carburants i lubrificants) i l’epígraf 652.1 (Farmàcies).
   • Agrupació 66. Grup 663. Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent (ambulància, mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics).
   • Agrupació 97: Servicis personals. Excepte l’epígraf 973.2 (Màquines automàtiques, fotografies i fotocopiadores).
   • Persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que siguen titulars de concessions administratives en els mercats municipals de districte de València, independentment de l’activitat que realitzen.
 • Ser una PIME d’acord amb les normes de la UE.
 • El nombre de persones ocupades en l’establiment comercial no podrà ser superior a 12, en contractes de jornada completa o equivalent.
 • L’establiment en el qual es fa la compra ha d’estar situat en la ciutat de València. Si una empresa té diversos establiments comercials repartits per la ciutat, podrà tindre fins a un màxim de 12 persones treballadores en cada un dels establiments a jornada completa o equivalent.
 • Els establiments adherits hauran de presentar un IAE obtingut abans de l’1 de maig de 2022. Els establiments que hagen adquirit el seu IAE amb posterioritat a esta data quedaran exclosos de la campanya.
 • Els requisits tècnics indispensables per a l’adhesió a la campanya per part dels establiments comercials és la possessió d’un telèfon mòbil amb connexió 4G o ordinador connectat a la xarxa wifi o internet ADSL. A més, haurà de disposar d’un dispositiu de cobrament o TPV amb banda per a la lectura de les targetes.
 • Disposar en l’establiment comercial a la vista dels compradors informació relativa a la Campanya Bons al Comerç VLC, que serà facilitada per Cámara València.

COM ADHERIR-SE ALS BONS COMERÇ VLC

Els comerços que vullguen participar en BO COMERÇ VLC hauran d’inscriure’s de l’1 de juliol de 2022, bé directament o bé a través de l’associació de comerç a la qual pertanyen, a través d’un formulari en el portal web prèviament habilitat per la Cámara de Comerç de València, en el qual es detallaran les dades següents:

 • Nom comercial.
 • Raó social i CIF.
 • Nom i cognoms del titular i dades de contacte.
 • Direcció o direccions dels establiments.
 • Telèfon de contacte, adreça electrònica.
 • Número de Comerç / FUC (número d’identificació del comerç), el qual té un màxim de nou posicions, que està indicat en el TPV.
 • Activitat comercial / Adjuntar document acreditatiu IAE.
 • Nombre de persones ocupades (inclòs l’autònom), indicant si ho són a temps parcial o complet.
 • Logotip de l’establiment comercial i enllaç en el web o perfil d’una xarxa social, a elecció del comerciant.
 • Associació de Comerciants a la qual es troba adherit.
 • Declaració responsable de compliment dels requisits establits per a participar en la campanya, amb indicació de CNAE o IAE d’activitat.

Els comerços que es van inscriure en la Campanya Bono comercie VLC 2021, podran participar en la present Campanya 2022 sense necessitat de tornar a inscriure’s, sempre que ho comuniquen per escrit a bonocomerciovlc@camaravalencia.com, llevat que hagen variat les seues dades, i en aquest cas hauran de procedir a la inscripció conforme al procés descrit.

INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A BO COMERÇ VLC

 1.  S’hauran d’omplir tots els camps obligatoris que apareixen en el formulari d’adhesió.
 2.  El comerciant aportarà el logo del seu comerç i un enllaç de la xarxa social o del web perquè puga ser visualitzat pels potencials clients a través del web BO COMERÇ VLC.
 3. S’haurà d’adjuntar el document acreditatiu de l’epígraf d’IAE en el qual està donat d’alta el comerç participant.
 4.  Els camps que queden per completar apareixeran en roig en la part inferior de la pantalla.
 5.  Per a formar part del programa, s’haurà d’acceptar la declaració responsable i les condicions que apareixen en la pantalla.
 6.  Una vegada realitzats els passos anteriors, apareixerà el botó d’“Enviar”.
 7.  En els pròxims dies, una vegada verificats els requisits, rebrà un correu electrònic en què se l’informarà de la seua adhesió o no a la campanya.
 8.  Els establiments adherits figuraran en el botó “Establiments adherits”.
 9.  Els negocis que disposen d’un únic CIF, però compten amb diversos establiments que complisquen els requisits de la campanya BO COMERÇ VLC, podran adherir-se tots i cada un d’ells de manera individual.

QUAN ACUDIRÀ EL CLIENT A COMPRAR AMB BO COMERÇ VLC

Qualsevol client podrà comprar amb la targeta BO COMERÇ VLC en un comerç adherit entre el 3 d’octubre i el 30 de novembre de 2022.

RESOLUCIÓ DE CONSULTES

En tot moment, amb un horari comercial de 10.00 a 14:00 h, de dilluns a divendres, els comerços adherits a la campanya comptaran amb un suport tècnic de Cámara València a través d’atenció telefònica 963 10 39 29, així com de l’adreça electrònica bonocomerciovlc@camaravalencia.com, que els facilitarà suport en matèria de bescanvi de BONS, així com qualsevol altre requeriment d’ajuda que puga requerir l’establiment en el procés d’adhesió.